تاور کرین ثابت :

این تاور کرین ها  در جایی ثابت متصل میشود و به همین دلیل ثابت بودن شعاع چرخش

و کاری ان مختص همان شعاع تاور کرین که برنامه ریزی شده  می باشد .

تاور کرین متحرک:

این نوع تاور کرین هم به سه دسته خود تقیسم می شود که عبارتند از :

۱) : تاور کرینهای متحرک ریلی (( تاور کرین ریلی ))

۲) : تاور کرینهای متحرک جاده ای (( تاور کرین جاده ای ))

۳) : تاور کرینهای  متحرک شناور (( تاور کرین شناور ))

در ساخت این تاور کرین ها از قطعات ساده ای مانند خرپا استفاده میشود .

این تاور کرین ها شعاع عملیاتی بالای دارند و تا ارتفاع بالا را پوشش میدهند  .